Contents

Монографиялық зерттеу жалпытүркілік морфологиялық жүйенің көне-түркілік қабатының ерекшеліктерін айқындауға, VII-IX ғасыр түркі жазба ескерткіштері тіліндегі дифференциациялық және интеграциялық лин-гвоиндикаторлар негізінде көнетүркілік морфологиялық құрылымның қазақ тілінде сақталу деңгейін шамалауға бағытталған. Еңбек филология факультетінің студенттері мен магистранттарына және түркі тілдерінің та-рихы қызықтырушы көпшілік қауымға арналады.Back to the list


WELCOME NOTE

Biography /

All
Саул Менделевич Абрамзон
учёный-этнограф, тюрколог, кандидат исторических наук